Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy! - fen.net.pl

Treść strony

Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy!

Logo projektu Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy.

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o telefoniczny kontakt z naszym biurem projektu lub poprzez e-mail.

Projekt „Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy! ” realizowany jest przez Fundację Manufaktura Inicjatyw z siedzibą we Wrocławiu ul.  Marii Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405, 406, w partnerstwie z Fundacją Edukacji Nowoczesnej z siedzibą, w Warszawie ul.  Jana Kochanowskiego 32.

Biuro partnera prowadzone przez Fundację Edukacji Nowoczesnej mieści się przy al. Jerozolimskich 151/25 Warszawa, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00 oraz w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 39b czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00

Grupa docelowa 100 os. młodych w wieku 15-29 lat w tym z wyszczególnieniem grup:

 • uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji na poziomie minimum 40% uczestników;
 • młodzież w szczególnie trudnej sytuacji na poziomie minimum 20% uczestników, w tym m.in młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę, w tym: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, matki opuszczające pieczę, wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych, matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby z niepełnosprawnościami na poziomie minimum 20% uczestników projektu

Do projektu rekrutujemy osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

Rezultatem projektu jest nabycie kompetencji społecznych.

Zadania:

 1. Rekrutacja 04.2019 – 50 osób, 5 grup x min. 10 osób;
  • Kandydat samodzielnie wypełnia kwestionariusz ( samoocena )
  • Opiekun wraz z kandydatem wypełnia kwestionariusz
  • Psycholog przeprowadza test. Następnie na podstawie samooceny kandydata, kwestionariusza opiekuna i testu psychologa kwalifikuje uczestnika do projektu.
 2. Szkolenia 05.2019-11.2019
  • Blok pierwszy dotyczący wolontariatu – 28 godz./grupę
  • Blok drugi tematyczny – 16 godz./grupę; temat w zależności od specjalizacji grupy
 3. Praca w grupach- 20 spotkań x 4 godziny; 05.2019-12.2019
  • Spotkanie integracyjne – 1 spotkanie
  • Określenie zadania, pracy na rzecz społeczności lokalnej, którymi zajmować się będzie grupa.- 2 spotkanie
  • Opracowanie Programu, sporządzenie biznes panu- 3-4 spotkanie
  • Wnioskowanie o grant na działanie grupy, przedstawienie biznesplanu Zespołowi Oceny Biznesplanu ( 3 os.)- 5 spotkanie
  • Realizacja zadania – 6-15 spotkanie
  • Opracowanie raportu z prac grupy oraz przygotowanie prezentacji lub filmu – 16-20 spotkanie
 4. Gala Wolontariatu-12.2019
 5. Zakończenie – 01.2020

Harmonogram wsparcia w projekcie:

HARMONOGRAM WSPARCIA

Do pobrania:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wysokość dofinansowania 844 700,00 zł.

Stopka