Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym z obszaru jeleniogórskiego - fen.net.pl

Treść strony

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym z obszaru jeleniogórskiego

Logo Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości

Termin realizacji: 2019-01-01 – 2021-12-31

INFOLINIA – 729 973 850

Miejsce realizacji zadania

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jeleniej Górze; ul. Wolności 39 b; tel. 729 975 039

Okręgowy Punkt czynny:

Poniedziałek 13:00 – 20:00

Wtorek 9:00 – 16:00

Środa 9:00 – 16:00

Czwartek 9:00 – 16:00

Piątek 9:00 – 16:00

Sobota 10:00 – 14:00

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu jeleniogórskiego; ul. Kwiatowa 6, 58-573 Piechowice

Czynne we wtorek 12:00 – 14:00 i czwartek 12:00 – 14:00

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu zgorzeleckiego; ul. Armii Krajowej 13, (I piętro) 59-900 Zgorzelec; tel. 607 660 870, 75 77 131 98

Czynne we wtorek 12:00 – 14:00 i czwartek 12:00 – 14:00

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu bolesławieckiego; ul. Kaszubska 1/5, 59-700 Bolesławiec; tel. 600 707 244

Czynne we wtorek 12:00 – 14:00 i czwartek 12:00 – 14:00

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu lubańskiego; ul. Fabryczna Osiedle 8 a, 59-800 Lubań; tel. 577 900 975

Czynne w środy i piątki godz. 12:00 – 14:00

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu lwóweckiego; ul. Jaśkiewicza 2/1, 59-600 Lwówek Śląski; tel. 693 482 154; 

Czynne we wtorek 12:00 – 14:00 i czwartek 12:00 – 14:00,

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu kamiennogórskiego; ul. Cegielniana 4C/19, 58 – 400 Kamienna Góra; tel. 725 560 188

Czynne we wtorek 12:00 – 14:00 i czwartek 12:00 – 14:00.

 

Pomocy z Funduszu udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków nie upłynął okres dłuższy niż 5 lat.

Udzielenie pomocy – na wniosek uprawnionego bądź z inicjatywy podmiotu, może nastąpić po spełnieniu poniższych warunków:

 • wypełnienie przez pokrzywdzonego, świadka, osobę najbliższą lub osobę pierwszego kontaktu w sposób kompletny wniosku o udzielenie pomocy;
 • przedłożenie przez pokrzywdzonego, świadka lub osobę najbliższą dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie przez podmiot wywiadu w celu uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie w treści wniosku; 
 • wyrażenie przez pokrzywdzonego, świadka lub osobę najbliższą zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Działania

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego; 3)
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub  psychologiczną;
 5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 7. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.);
 8. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
 11. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 12. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; 
 13. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 14. zakup urządzeń i wyposażenia;

Do pobrania:

Stopka