Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym z obszaru Gminy Targówek w Warszawie - fen.net.pl

Treść strony

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym z obszaru Gminy Targówek w Warszawie

Logo Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości

 

Termin realizacji: 2019-01-01 – 2021-12-31

INFOLINIA – 729 970 731

Miejsce realizacji zadania

 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie na terenie dzielnicy Targówek; ul. Kondratowicza 37/927 03-285 Warszawa; tel. 729 963 171
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka; ul. Van Gogha 9b/14a, 03-188 Warszawa
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Warszawie na terenie dzielnicy Praga Północ; ul. Kawęczyńska 16/42a, 03-772 Warszawa
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu nowodworskiego; ul. Wojska Polskiego 29/20, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu legionowskiego; ul. Piłsudskiego 33/402, 05-120 Legionowo
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie powiatu wołomińskiego; ul. Duża 5d/21, 05-260 Marki

 

Okręgowy Punkt czynny

Poniedziałek 13-20

Wtorek 9-16

Środa 9-16

Czwartek 9-16

Piątek 9-16

Sobota 10-14

Lokalne punkty czynne

Wtorek 12-14

Czwartek 12-14

Pomocy z Funduszu udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków nie upłynął okres dłuższy niż 5 lat.

Udzielenie pomocy – na wniosek uprawnionego bądź z inicjatywy podmiotu, może nastąpić po spełnieniu poniższych warunków:

 • wypełnienie przez pokrzywdzonego, świadka, osobę najbliższą lub osobę pierwszego kontaktu w sposób kompletny wniosku o udzielenie pomocy;
 • przedłożenie przez pokrzywdzonego, świadka lub osobę najbliższą dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie przez podmiot wywiadu w celu uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie w treści wniosku; 
 • wyrażenie przez pokrzywdzonego, świadka lub osobę najbliższą zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Działania

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego; 3)
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub  psychologiczną;
 5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 7. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.);
 8. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 9. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
 11. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 12. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej; 
 13. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 14. zakup urządzeń i wyposażenia;

Do pobrania:

Stopka