Rozwiń skrzydła – młodzi na start - fen.net.pl

Treść strony

Rozwiń skrzydła – młodzi na start

Logo projektu Rozwiń skrzydła - młodzi na start

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o telefoniczny kontakt z naszym biurem projektu lub poprzez e-mail.

Fundacja Edukacji Nowoczesnej we współpracy z IBIS Instytutem Badań i Szkoleń zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:
„Rozwiń skrzydła – młodzi na start”.

Okres realizacji projektu:
od: 2019-03-01 do: 2020-12-31

Co oferujemy?

 • pośrednictwo pracy
 • płatne staże zawodowe
 • subsydiowane zatrudnienie (dofinansowanie do zatrudnienia)
 • dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej
 • zwrot kosztów dojazdu
 • posiłki w czasie zajęć
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe lub kompetencje oraz stypendium za uczestnictwo
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztaty motywacyjne

Kto może skorzystać z programu?

Uczestnikami projektu mogą być osoby z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)

spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. osoby w wieku 15 – 29 lat, należące do grupy NEET, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego lub mazowieckiego (90% uczestników projektu) tj.:
  • osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)
  • osoby nie szkolące się (osoby, które nie brały udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
  • bierne zawodowo (osoby niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – potwierdzenie na podstawie oświadczenia)
 2. osoby w wieku 15 – 29 lat zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego lub mazowieckiego wywodzące się z poniższych grup docelowych (10 % uczestników projektu) tj.:
  • pracujący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)
  • osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych (umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia zawartą na czas określony)
  • pracujący w ramach umów cywilnoprawnych – stosunek cywilnoprawny regulowany jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.

Jak się do nas zgłosić? Jak dowiedzieć się więcej?

 • Mailowo:

rekrutacja@fen.net.pl (dla woj. mazowieckiego),

biuropoznan@fen.net.pl (dla woj. wielkopolskiego),

chrupcala@o2.pl (dla woj. dolnośląskiego);

 • Telefonicznie:

793 896 640 (woj. mazowieckie),

729 978 193 (woj. wielkopolskie),

696 090 933 (woj. dolnośląskie);

 • Termin rekrutacji i zgłoszeń: rekrutacja ciągła

 

Harmonogram wsparcia w projekcie:

HARMONOGRAM WSPARCIA

Do pobrania:

 

Uwaga!

 • Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie muszą przedstawić dokument stwierdzający przynależność do ww grupy docelowej.
 • W przypadku osób z niepełnosprawnościami dołączyć trzeba: Kserokopię urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu od: 2019-03-01 do: 2020-12-31
Całkowita wartość projektu: 1 782 553, 82 zł.
Wkład własny 89 130,00 zł
Dofinansowanie 1 693 423,82 zł

 

Projekt „Rozwiń skrzydła – młodzi na start”, okres realizacji projektu od: 2019-03-01 do: 2020-12-31, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopka