Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2016 - fen.net.pl

Treść strony

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2016

Od stycznia 2016 Fundacja Edukacji Nowoczesnej poprowadzi 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Warszawy. Punkty te będą znajdowały się w następujących lokalizacjach:

 • ul. Żeromskiego 29 – Urząd Dzielnicy Bielany;
 • ul. Rozłogi 10 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo;
 • ul. Św. Wincentego 87 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek (punkt przeniesiony z ul. Kuflewskiej 6);

Będziemy udzielać profesjonalnych porad w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z punktów będzie mogła skorzystać każda osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
 • uzyskała zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
 • nie ukończyła 26 lat, lub
 • ukończyła 65 lat, lub
 • w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Ubiegający się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązany jest udokumentować swoje uprawnienia oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.

Poradnictwo realizowane będzie w następujących formach:

 • informowanie klientów o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

Zapraszamy do korzystania z punktów, niedługo podamy więcej szczegółów dotyczących ich funkcjonowania.

Stopka