Statut

Statut Fundacji „Edukacji Nowoczesnej”

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja „Edukacji Nowoczesnej”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Piotra Brauna i Krzysztofa Szczuckiego dnia 26 września 2011 r. działa na podstawie prawa polskiego i niniejszego statutu.

§2.

 1. Celem Fundacji jest:
  1. kształcenie w zakresie prawa, filozofii, pedagogiki, psychologii oraz ekonomii,
  2. wspieranie działalności naukowej,
  3. szerzenie wiedzy o relacjach między prawem a moralnością,
  4. wspieranie działań w obszarze resocjalizacji,
  5. popularyzowanie zagadnień z zakresu prawa, filozofii, pedagogiki, psychologii oraz ekonomii,
  6. popularyzowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
   w tym szkolenie w zakresie mediacji,
  7. prowadzenie mediacji: rodzinych, gospodarczych, oświatowych, cywilnych, pracowniczych, społecznych, karnych, okołorozwodowych, w sprawach nieletnich,
  8. pomoc osobom niepełnosprawnym.
 2. Realizując cel określony w ust. 1 Fundacja służy dobru społecznemu poprzez działalność naukową i oświatową.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla edukacji.
 4. Działalność statutowa Fundacji ma charakter niedochodowy.

§3.

Fundacja ma siedzibę w Warszawie.

§4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5.

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 

Rozdział 2. Zadania i formy ich realizacji

§6.

 1. Fundacja realizuje swoje cele w sposób niedochodowy między innymi przez:
  1. organizowanie szkoleń, wykładów, konferencji, seminariów i spotkań naukowych;
   organizowanie obozów naukowych;
  2. współpracę z środowiskami naukowymi;
  3. współpracę z nauczycielami;
  4. współpracę z organizacjami studenckimi;
  5. wspieranie działalności naukowej pracowników naukowych i studentów;
  6. doskonalenie zawodowe oraz wspieranie działalności zawodowej nauczycieli;
  7. działalność wydawniczą;
  8. stypendia przeznaczone na realizację określonych przedsięwzięć badawczych
   lub oświatowych

 

Rozdział 3. Majątek i finanse

§7.

Majątek Fundacji tworzy się z:

 1. aktywów pieniężnych przeznaczonych przez fundatorów w oświadczeniu
  o ustanowieniu Fundacji,
 2. darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 3. dochodów z majątku własnego.

§8.

Środki majątkowe Fundacji przeznacza się na prowadzenie jej działalności statutowej.

§9.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział 4. Władze Fundacji i nadzór wewnętrzny

 §10.

 1. Organami Fundacji są Zarząd i Rada.
 2. Członkowie Rady mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
 3. Członkowie organów Fundacji, z wyjątkiem członków Rady pełniących swe funkcje
  z urzędu, są powoływani i odwoływani na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata. Możliwe jest ponowne powołanie, jak i odwołanie przed upływem kadencji.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje odpłatnie lub honorowo. Zasady wynagradzania członków Zarządu pełniących funkcję odpłatnie ustala Rada.
 5. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo.
 6. W wyjątkowych wypadkach członkowi organu Fundacji pełniącemu swoją funkcję honorowo może zostać zwrócony wydatek pozostający w bezpośrednim związku z wykonywaniem jego funkcji.

§11.

 1. Zarząd jest dwuosobowy – składa się z dyrektora Fundacji i jego zastępcy. Osoby wchodzące w skład Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. Rada może zawiesić osobę wchodzącą w skład Zarządu w pełnieniu funkcji, jeżeli narusza ona prawo lub niniejszy statut albo działa na szkodę Fundacji.
  W razie potrzeby Rada może tymczasowo powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Fundacji innej osobie do czasu powołania nowego dyrektora.

§12.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji; dokonuje on czynności prawnych w jej imieniu, a także podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, które w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego statutu nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.
 2. Zgody Rady wymagają:
  1. czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu,
  2. przyjęcie darowizny, dotacji lub zapisu, jeżeli związane są z tym szczególne warunki,
  3. nieodpłatne przyznanie środków Fundacji osobie fizycznej lub prawnej, w tym przyznanie stypendium,
  4. zwrot wydatków członkowi organu Fundacji wykonującemu swoją funkcję honorowo,
  5. wybór audytora badającego finanse Fundacji,
  6. udzielenie pełnomocnictwa na czas nieoznaczony.
 3. Każdy członek Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji samodzielnie, z tym że do dokonania czynności w sprawach określonych w ust. 2 wymagane jest łączne działanie obu członków Zarządu.
 4. W sprawach, w których wymagane jest łączne działanie obu członków Zarządu, podejmują oni decyzję jednogłośnie.

§13.

 1. Członkami Rady Fundacji są fundatorzy.
 2. Członkowie Rady Fundacji spośród swojego grona wybierają w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Przewodniczący Rady może przekazać innemu członkowi zwyczajnemu swoje uprawnienia na określony czas lub w określonym zakresie.

§14.

Do Rady należy:

 1. nadzorowanie pracy Zarządu i udzielanie mu odpowiednich wytycznych,
 2. rozpatrywanie przedstawianych przez Zarząd planów działalności Fundacji i planów finansowych,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi pokwitowania,
 4. rozpatrywanie projektów sprawozdań składanych przez Zarząd organom państwowym,
 5. określanie zakresu i zasad przyznawania honorariów wykładowcom i autorom uczestniczącym w wykonywaniu zadań naukowych i dydaktycznych,
 6. wykonywanie innych kompetencji powierzonych Radzie w niniejszym statucie.

§15.

 1. Posiedzenia Rady zwołuje, co najmniej raz w roku, jej przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady lub Zarządu. Po otrzymaniu wniosku przewodniczący zwołuje posiedzenie niezwłocznie, jeśli wnioskodawca nie wskazał późniejszego terminu posiedzenia.
 2. Na posiedzenie przewodniczący zaprasza, informując o proponowanym porządku obrad, członków Rady i Zarządu, pełnomocników Fundacji.
 3. Porządek obrad proponowany przez przewodniczącego może być rozszerzony uchwałą Rady.
 4. Prawidłowo zwołane posiedzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Rady.
 5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
  i protokolant. Protokół przedstawia się Radzie do akceptacji na najbliższym posiedzeniu.
 6. W sprawach mniejszej wagi lub nie cierpiących zwłoki przewodniczący może poddać pod głosowanie projekt uchwały drogą korespondencyjną, przedstawiając jego treść, wraz z uzasadnieniem, wszystkim członkom Rady uprawnionym do głosowania i wyznaczając odpowiedni termin do zajęcia stanowiska. Postanowienia ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 7. Zarząd zapewnia biurową obsługę prac Rady.

§16.

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich jej członków zwyczajnych i współpracujących biorących udział
w głosowaniu. Jeżeli liczba głosów za jest równa liczbie głosów przeciw, rozstrzyga wówczas głos Przewodniczącego Rady.

§17.

Statut może zostać zmieniony przez Radę w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

 

Rozdział V. Połączenie z inną fundacją

§18.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§19.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę.

 

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji

§20.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§21.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 22.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.