Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie - fen.net.pl

Treść strony

Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie

Logo projektu Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie

Fundacja Edukacji Nowoczesnej we współpracy z Fundacją Manufaktura Inicjatyw zapraszają do wzięcia udziału w projekcie:
„Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”.

Okres realizacji projektu:
od: 2018-09-01 do: 2020-04-30.

Co oferujemy?

 • pośrednictwo pracy
 • płatne staże zawodowe
 • subsydiowane zatrudnienie (dofinansowanie do zatrudnienia)
 • dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej
 • zwrot kosztów dojazdu
 • posiłki w czasie zajęć
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe lub kompetencje oraz stypendium za uczestnictwo
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztaty motywacyjne

Kto może skorzystać z programu?

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. osoby w wieku 15 – 29, należące do grupy NEET, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego lub mazowieckiego (90% uczestników projektu) tj.:
  • osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym);
  • osoby nie szkolące się (osoby, które nie brały udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
  • bierne zawodowo (osoby niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – potwierdzenie na podstawie oświadczenia) z następujących grup docelowych:
   • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
   • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)
   • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu)
   • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)
   • matki przebywające w domach samotnej matki
   • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
   • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu)
   • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
 2. osoby w wieku 15 – 29 zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego lub mazowieckiego wywodzące się z poniższych grup docelowych (10 % uczestników projektu) tj.:
  • pracujący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),
  • osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych (umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia zawartą na czas określony)
  • pracujący w ramach umów cywilnoprawnych – stosunek cywilnoprawny regulowany jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.

Jak się do nas zgłosić? Jak dowiedzieć się więcej?

 

Do pobrania:

Uwaga!
W przypadku osób z niepełnosprawnościami dołączyć trzeba: Kserokopię urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.04.2020r.
Całkowita wartość projektu: 1 782 553, 82 zł.
Wkład własny 89 130,00 zł
Dofinansowanie 1 693 423,82 zł

Projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie”, okres realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.04.2020r., realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój               Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny   
 

Stopka